Категорії розділу
Полезные ссылки
Наша адреса

Адреса:
м. Полтава, вул. Фрунзе, 122

Телефон:
(0532) 68-11-01

E-mail:
school23poltava@gmail.com

Пам'ятки

Пам"ятки для учнів

Схема аналізу історичних фактів, подій, явищ та процесів

 

        Історичний факт – першоцеглинка історичних знань. Він непотворний, як неповторні простір і час, де він протікає, оскільки вони перебувають у постійному русі.

         Історична подія – сукупність логічно завершених та обмежених у просторі й часі історичних фактів.

         Історичне явище – комплекс аналогічних історичних фактів або їх ознак, які зберігалися чи зберігаються протягом певного часу та в певному просторі (території).

    Історичний процес – ланцюг взаємопов'язаних у часі й просторі причинно-наслідковими зв'язками історичних подій і явищ:

 • коли відбувалися чи проходили ці факти, події, явища чи процеси;
 • де вони проходили;
 • за яких історичних обставин вони проходили; які події пройшли напередодні;
 • який розвиток вони отримали надалі;
 • яка соціальна верства чи верстви були основними учасниками події;
 • яку роль відіграли тут історичні особи та чиї інтереси вони відображали;
 • який слід залишили ці факти, події чи процеси в історії регіону, країни чи світу;
 • випадковим чи закономірним був саме такий перебіг подій та які вони мали наслідки;
 • які альтернативи розвитку існували за тих історичних умов; а як би повелися Ви за таких умов?
 •  
  Схема аналізу подій з хронологічної точки зору (локалізація подій у часі)
 • коли пройшли ці події, як довго вони тривали, в якій послідовності проходили;
 • на який період історії людства вони припадають;
 • як ця  подія співвідноситься з іншими подіями чи процесами;
 • як ця подія кореспондується з однотипними подіями чи процесами вітчизняної та регіональної історії;
 • складання хронологічних чи синхроністичних простих чи складних таблиць.


 Визначення місця історичних подій у просторі (використання карти як історичного джерела)
 •  правильно займіть позицію біля карти (так, щоб не заступати природне освітлення карти);
 • запам'ятайте, що коли ви стоїте навпроти карти, наверху буде північ (південь – унизу), а зліва – захід (відповідно, справа – схід);
 • навчіться читати легенду карти – її умовні позначення. При всій різноманітності карт однотипні факти, події та явища – кордони та столиці, райони повстань, напрями головних ударів і місця битв тощо – зображуються на них схожими позначками;
 • зверніть увагу на написи, діаграми, таблиці, портрети, рисунки, які є на карті, і ви зрозумієте, що є резон у твердженні Карта – це державна шпаргалка;
 • працюючи з контурною картою, користуйтеся кольоровими олівцями, робіть умовні позначення;
 • на дрібномасштабних картах окремі позначки робіть цифрами, які включайте в умовні позначення, це впливатиме на естетику виконаної Вами роботи.

  Порівняння однотипних явищ і подій

· Визначи, які факти і події будете порівнювати (підготувати хронологію цих подій).
· Визначи питання, за якими можливе порівняння. Запиши їх у певній послідовності.
· Дай відповідь на питання.
· Проаналізуй відповіді, визнавчивши спільне і відмінне у характеристиці явищ і подій.
· Зроби висновки після відповідного аналізу.

  Робота з текстом підручника та історичними документами
· Приступаючи до роботи з текстом підручника та історичного документу, визнач, яке завдання ви повинні виконувати.
· Уважно прочитай текст підручника, документа. Визначи про яку подію, факт іде мова.
· Встанови зв'язок між тестом підручника і документа:

 •  чи документ доповнює текст підручника;
 •  чи один з них поглиблює інформацію, що міститься в другому;
 •  чи один з них дає оцінку матеріалу, що викладає другий.
· З'ясуй значення всіх понять, що містяться в текстах.
· Склади план відповіді на те запитання, отримав перед початком роботи, об'єднавши інформацію тексту підручника і документа.
· Свою відовідь умовно поділи на частини, дай назву кожній і запиши.
 
 
  Види роботи з текстом підручника як джерелом інформації
 • читання мовчки або вголос;
 • виписування дат;
 • складання хронологічних таблиць;
 • робота з термінами, географічними назвами, висновками;
 • виписування імен історичних персоналій;
 • відбір історичних фактів для доведення окремих суджень;
 • формулювання  висновків  на основі прочитаних фрагментів тексту; конспектування;
 • складання плану чи тез.
 
Схема аналізу історичного документу 

            Документ первинний (запис очевидця або учасника події) чи вторинний (коментар чи

переказ про подію з уст дослідника).

            Відділіть у документі факти від коментарів та аналізуйте їх окремо.

 • Хто автор цього документу? Чиї інтереси він захищає?
 • Про що розповідається в документі? Яка сторона події чи явища замовчується?
 • Коли написаний цей документ? Як могли вплинути на нього автори, історичні події чи загальна ситуація в цей період?
 • Де відбувалася подія, про яку йдеться в документі?
 • Якими мотивами керувався автор документу?
 • Як цей документ кореспондується з іншими свідченнями про ці факти, подію, явище чи процес?

  Визначення хронологічних рамок подій, їх співвідношення. Складання хронологічної таблиці

· Запиши в зошиті дати головних подій до кожної теми, запам'ятовуючи їх.
· При складанні хронологічної таблиці чітко записуй дату чи хронологічні рамки подій і точно формулюй їх назви (при цьому не забувай, до якої теми складається таблиця).

· Порівняй хронологічні таблиці з історії України і всесвітньої історії:

 •  знайди спільні чи близькі за часом дати;
 • порівняй події;
 •  зроби висновки.

Вміння висловлювати власну думку при обговоренні історичних питань, усне рецензування відповідей інших учнів
· Уважно слухай відповідь товариша.
· Бери участь в обговоренні, доповнюй, виправляй помилки, неточності.
· Дай оцінку, наскільки повною була відповідь; чи вірно викладено факти, чи була відповідь послідовною.

  Вимоги до плану

· Планом повинен бути охоплений весь зміст тексту. Нічого суттєвого не повинно бути пропущено.
· У заголовках не повинні повторюватись одні й ті ж думки.

  Складання плану

 • Уважно   прочитайте  назву теми плану, текст параграфу.
 • Спробуйте засвоїти зміст матеріалу в цілому.
 • Відберіть тільки той текст, який висвітлює тему, за якою потрібно скласти план.
 • 3апишіть головні,  на Ваш погляд, думки тексту – це і будуть орієнтовні пункти Вашого плану.
 • Добре продумайте, сформулюйте й запишіть ці головні думки. Це буде простий план теми.
 • Якщо план складний, виділіть провідні (дві-три) ідеї та спробуйте перегрупувати матеріал таким чином, щоб він відповідав цим ідеям.
 • 3найдіть дані, які розкривають кожну з виділених вами головних ідей, і запишіть їх у вигляді підпунктів плану.
 • Перевірте, чи розкриває план тему, чи є у ньому своя логіка й завершеність, яка дозволить Вам краще засвоїти матеріал.

Пам'ятайте! Структурно план поділяється на вступ, основну частину та висновки.

Конспектування 

            Конспектування – це стислий виклад основного змісту прочитаного (почутого).

 •  Кілька разів прочитайте текст, постарайтеся засвоїти його зміст в цілому.
 • Розділіть текст на окремі блоки (відносно самостійні частини).
 • Зробіть аналіз кожної із частин, виділивши в ній головне.
 • Сформулюйте тези і випишіть вислови, які їх аргументують.
 • Запишіть основні положення та ідеї тексту або почутої інформації.

 Характеристика пам'яток культури

· Визначити пам'ятку культури: літератури, музики, образотворчого мистецтва, архітектури, скульптури.
· До якого історичного періоду відноситься та чи інша пам'ятка культури.
· Хто автор цієї пам'ятки? Що тобі відомо про нього?
· Назви характерні риси пам'ятки: тема; стиль та інше.
· Дайте оцінку пам'ятці (вклад в розвиток світової культури).

Як скласти історичний портрет
· Познайомитись із історичним часом (епохою) в якому проходило життя та діяльність (творчість) діяча.
· Визначити походження (стан) цієї людини.
· Як відбувалось становлення особистості історичного діяча (родовід, дитинство, освіта, особисті якості й риси характеру).
· Прослідкувати та проаналізувати періоди його становлення як діча або митця.
· Які завдання визначала головними у своїй діяльності ця особистість.
· Визначити методи (шляхи реалізації) його діяльності.
· Назвати найбільш видатні його справи, яким цілям вони служили.
· Як ви оцінюєте його діяльність? 
· Зроби висновок (чи прогресивна роль цього діяча в історії).
  

   Схема характеристики історичної особи

 • Історичні умови,  виклики та вплив оточуючого суспільного середовища на формування особистості історичної постаті. Особистісні якості історичного діяча та умови їх становлення та формування.
 • Цілі діяльності та можливості їх досягнення.
 • Якими засобами та шляхами досягається поставлена мета.
 • Основні результати діяльності історичної особи для регіону, країни чи світу.
 • У чому значення діяльності цієї особистості.
 • Яке Ваше ставлення до цієї особи як людини та як історичного діяча?    
Узагальнення 

            Узагальнення – визначення загальних, суттєвих ознак історичного явища чи процесу, формулювання провідних понять чи ідей того, що опрацьовано чи вивчено; узагальнення ґрунтується на аналізі та синтезі та йде від простого до складного (від конкретного до абстрактного).

 • Виділіть головне поняття в отриманому завданні.
 • Перевірте, як Ви зрозуміли його зміст.
 • Відберіть основні, типові факти з опрацьованого матеріалу.
 • Проаналізувавши їх,  виділіть спільні риси.
 • Сформулюйте провідну ідею, вектор розвитку явища чи процесу.

 

Порівняння

 

            Порівняння – це розумова операція, спрямована на встановлення рис схожості та відмінності між певними історичними подіями, явищами чи процесами. Етапами порівняння можуть бути:

 •  засвоєння об'єктів порівняння та їх запис;
 •  виділення критеріїв – споріднених суттєвих ознак об'єктів, які порівнюються; це – найскладніша частина порівняння. Критерії порівняння – це своєрідний план спільних ознак тих чи інших подій, явищ чи процесів.
 • чітке формулювання й короткий запис змісту порівняння;
 • порівняння об'єктів за кожним з критеріїв;стисле узагальнення та його запис.
 

            Найбільш вдалою, на наш погляд, формою порівняння є таблиця.

 

 

Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Погода в Полтаве

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz